عملیات برف روبی معابر اصلی و فرعی شهر توسط ستاد برف روبی شهرداری بانه

894Photo      Photo      Photo