سروه قادرخانزاده رسمٱ شهردار بانه شد.

 

باتوجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر بانه طی صورتجلسه مورخه ۳ بهمن ۱۴۰۰ خانم سروه قادرخانزاده

بعنوان شهردار بانه معرفی گردید؛ در همین راستا امروز حکم وی توسط

جناب آقای دکتر زارعی کوشا استاندار کردستان صادر شد.

10