بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان گرامی می رساند به استناد نامه شماره 6521.1.7096 مورخ 1400.6.22 فرمانداری محترم شهرستان بانه ومصوبات شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری بانه در نظر دارد به مناسبت هفته دولت از تاریخ 1400.6.24 لغایت1400.9.1 نسبت به اعمال 20 درصد تخفیف عوارضات شهرداری به استثنای جرایم کمیسیون ماده صد اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت برخورداری از بخشودگی فوق به واحد درآمد شهرداری مراجعه فرمایند.

 

Photo