مناقصات و مزایده شهرداری بانه 

1-فراخوان واگذاری امورات کنترل و نظارت بر ساخت وسازهای محدوده و حریم شهر بانه   (مرحله اول –نوبت اول )

لینک